Νομικά

Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 149-150 τεύχους τῆς «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
 
Ἐπὶ τῆς ἐν τῇ Πρεσβευτικῇ συνδιασκέψει τοῦ Λονδίνου εἰσαχθείσης καινοφανοῦς πολιτικῆς προτάσεως ὅπως τὸ Ἅγιον Ὄρος Ἄθως τεθῇ ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας καὶ Ἑλλάδος καὶ ὑπὸ τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ἐν Ἀθήναις 1913
 
Ἐκκλησιαστικός Φάρος, Τόμος Θ’, 1912
 
Τῆς Ἰεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως καὶ διπλῆς τοιαύτης

 
Μελέτημα ἐκ τε τοῦ ἰεροῦ Μουσουλμανικοῦ δικαίου, τῆς Τουρκικῆς ἱστορίας καὶ νομοθεσίας καὶ τοῦ νεωτέρου Ἑλληνικοῦ δικαίου.

ἐν Ἀθήναις 1939
 
Τῶν ἐν τῷ ἀπὸ 12 Μαΐου τρέχοντος ἔτους εἰς τὴν Πρεσβευτικὴν Συνδιάσκεψιν τοῦ Λονδίνου ὑποβληθέντι ὑπομνήματι τῶν Ρώσσων Κελλιωτῶν ἀναφερομένων ἀντικανονικῶν καὶ ἀνατρεπτικῶν τοῦ ὅλου ἡμῶν καθεστῶτος προτάσεων.
 
Ἐν Θεσσαλονίκῃ 1913
 
Ὁμιλία Ἰωάννου Γ. Ἡλιάκη (Κοινοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Ἁγίου Ὄρους)
 
Ἐκδοθὲν ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Ἱωακεὶμ Γ΄ τοῦ ἀπὸ Θεσσαλονίκης
ἐν Ἀθήναις 1939

 
Ὑποβληθέν τῇ Ἁ. Θ. Π. Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κ. κ. Γερμανῷ τῷ Ε΄καὶ τῇ περὶ αὐτόν Ἁγία καὶ Ἱερᾷ Συνόδῳ
ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1914
 
Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ Β΄τόμου τοῦ περιοδικοῦ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» (1959)
 
Ἀνάτυπον ἐκ τῶν Θ΄& Ι΄τόμων τοῦ περιοδικοῦ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» (1961)
 
Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ ὑποβληθεῖσα εἰς τὴν Σχολὴν Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - 1969
 
ИЗЛОЖЕНИЕ НА СВЕЩЕНИЯ КИНОТИС иа Свема Гора, Амон