Дигитални наръчници

НА ПрЪПОДОБНИЙ ОТЕЦЪ
И НЕГО ВИ я ЖИВОТЪ.
издава Слав.-българската обитель „Достойно Есть“, Света Гора  –  Карея, настоятель иеросхимонахъ Ιоаннъ съ братя, прѣвелъ и допълнилъ Еф. Спространовъ, издание първо
 
ИСТИНАТА
ЗА
ЕСФИГМЕНСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ
И ЗА ТЕЗИ, КОНТО Я ЗАЕМАТ
Малко Трѣбниче, събрано отъ разни черковни книги, съдържаще Ι разни черковни обряди, молитви за болни и поучения ΙΙ Опѣлото на Мирски Человѣкъ ΙΙΙ 2-то евангелие на светото Въскресение на разни езици

ПРИВЕДЕНА Нк БЪЛГАРСКИ ЕЗИКЪ СТ
ЖИТИЁТО НА СВЯТАГО ВАСИЛИЯ НОВИЙ
Съ прибавление на нѣкой душеполезни слова
заради душевното спасение на
ПРНВОСЛАВНИТЂ ХРИСТИЯНИ.
 

Съставилъ: (по просто макед. нарѣчие) Ив. Стойковъ, черк. пѣвецъ въ гр. Кочани
 
наредилъ Д.К. Мавродиевъ, Издава Слав.-българската обитель „Достойно Есть“, Света Гора – Карея, Настоятель Иеросхимонахъ Иоанъ съ братия
 
и
ДРУГИ ПОЛЕЗЛИ ПОУЧЕНИЯ